Изберете страница

Обследване на сгради

Обследването на сгради е наложително когато техния експлоатационен срок е свършил и/или когато е нужна застраховка на съответната сграда. При ремонтни дейности (надстроявания и смяна на предназначението) обследването дава представа за състоянието на сградата и решение за бъдещата ѝ експлоатация.

Обследване на съществуващ строеж, освен за изготвяне на технически паспорт, може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.
След подробен, цялостен оглед на Вашата сграда или съоръжение и проучване на наличната проектна документация следва конструктивно обследване, което включва:
I. Обследване за установяване актуалното състояние.
→ Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата
конструкция на сградата, идентифициране на конструктивната система, идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др.
→ Технически оглед, визуално и
инструментално обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, участъци с открита
армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, недопустими деформации и
провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период;
→ Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата
конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на дилатационни фуги
и др.
→ Установяване на основните размери на напречните сечения на главните конструктивните
елементи от сградата (колони, греди, плочи, стени и др.) и сравняване с тези от проекта по част „Конструкции” ако има налична проектна документация;
→ Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в конструкциите
материали в главните елемeнти на конструкцията. (бетон, армировка, стомана, дърво и др.
→ Установяване на дефекти и повреди в конструкцията.
II. Конструктивна оценка на сградата
→ Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране,
използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция на сградата и/или при
извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на досегашния период.
→ Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, включително и
проведени ремонтни дейности.
→ Проверка на носещата способност на характерни елементи на конструкцията при
отчитане актуалните характеристики на вложените материали.
→ Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни препоръки за
привеждането й в съответствие с изискванията на чл.5 и чл.6 от Наредба 07/2/2007.
Заключение за съотношението между действителната носеща способност и очакваните
въздействия при бъдещата й експлоатация.
При инвестиционни намерения за надстрояване, смяна на предназначение със засягане на носещата конструкция или увеличаване на натоварванията се прави “пълно конструктивно обследване”.